کوبنده ترین فریادها علیه رژیم بی ریشه ی اسرائیل

زوایای حرکت سیاسی حضرت امام خمینی (ره)درتعیین آخرین جمعه ی ماه مبارک رمضان به عنوان "روز قدس"هرچه می گذردبیشترآشکارمی شود.نهادینه شدن مبارزه بارژیم اشغالگرقدس ازجمله آثاروبرکات روشن این حرکت مقدس است؛به طوری که الآن درسطح جهان روزقدس،روزآشنایی برای دولت های آزاده وملت هاست.روزبه روزتوفندگی این سیل به راه افتاده بیشترمی شودوتابرکندن بینادهستی آن وغده های سرطانی وام الفساد جهانی،ازحرکت طوفانی اش بازنمی ایستد.

روزقدس امسال ازطرفی برای تمام حق جویان عالم روزاستثنایی است چراکه طبق گزارش های موثق تمامی حرکت های تکفیری وسلفی وغیرانسانی انجام شده درانقلاب های جدیدمردمی ،باطراحی وهدایت رژیم غاصب صهیونیستی بوده است.این که دراغلب کشورهای عربی انقلاب کرده ،جنبش های سلفی فعال شده ونبض حاکمیت آن هارا به نوعی به دست گرفنه اند،همان انحرافی است که ازناحیه ی اسرائیل غاصب باهمراهی کشورهای غربی ازجمله آمریکا وانگلیس ،ایجادشده است.مهم ترین اثراین اقدام غیربشری را،خنثی کردن اهداف برجسته ی انقلاب های مذکوربه ویژه جریان اسرائیل ستیزی ومقاومت تاپیروزی علیه این رژیم بی ریشه بایددانست.

بیداری اسلامی ایجادشده درکشورهای عربی که برخاسته ازنهضت انقلاب اسلامی به رهبری خمینی کبیر(ره)است اکنون به شدت درمحاصره ی افکارسلفی هدایت شده ازناحیه ی رژیم غاصب صهیونیستی است وهمین امرمی طلبدکه مسلمانان جهان بلکه تمام آزادگان عالم،بیدارتر وهشیارترازگذشته روزقدس راپاس بدارندویک صداعلیه آن رژیم خون ریز فریادبرآورند.  

/ 0 نظر / 16 بازدید