اقیانوسی ترین برکه !

غدیربرکه ای است که روی هرچه دریاواقیانوس  را سفید کرده است !آب غدیر از زمان تاج گذاری امیرخوبان ،تا اکنون وتا قیام قیامت،تشنگان ولایت را سیراب می کند چرا که چون چشمه می جوشد ،بلکه خود چشمه است . غدیر تنها چشمه نیست ، رود است .تنها رود نیست ، دریاست. تنها دریا نیست ، اقیانوس است؛ آن هم اقیانوسی به وسعت تاریخ بشریت ، تاریخ هستی، گسترده وعمیق !

غدیر اقیانوس آرام است ، اقیانوس اطلس و اقیانوس کبیر ! بزرگ ،بی نقش ومجرد ،آرام وبی دغدغه !غدیر کشتی نجات بخش انسان در طوفانی ترین صحنه های زندگی ودر پر موج ترین در گیری های نفس شیطانی ووسوسه گران بیرونی است.غدیر برکه نیست ،چشمه ، دریا واقیانوس است .می جوشد،می خروشد،موج می زند،تلاطم دارد،  پیش  می رود  تا بنوشاند،  سیراب کند، حرکت و  جنبش در زمین قلب های آماده ایجاد نماید،همچنان می رود تا دست شایستگان رابگیردونا اهلان را برزمین بزند و رسوانماید.غدیرپیش می رودتابه کویر دل های سوخته آب معرفت برساندوبه داددل لب های ترک خورده وخشکیده برسد.غدیر،کویر را سیر می کند،چون خود از دل کویر بیرون آمده است ؛از دل بیابانی عاشق وسوخته وبی تاب!

از دل غدیر، آزاد راه ولایت کشیده شد.آزادراهی که با سرعت وبا اطمینان،انسان رابه حریم حرم می رساند.وقتی پاک ترین دست های هستی درخم غدیر با هم پیوند خوردند تا نقشه ی راه کمال انسان رابرای همیشه به بشرنشان دهند، ناپاک ترین دست ها به رسیدند تا...

/ 0 نظر / 15 بازدید