نجات غریق !

 

بعضی لغات وترکیبات شاید خاستگاه محلی ومنطقه ای خاصی داشته باشند اما به مرور زمان کاربردشان از سطح محلی ومنطقه ای فراتر می رود و به سطح  ملی و  فرا ملی می رسد . "نجات غریق" از این  ترکیبات  است . شهر هایی که  در محدوده ی  دریای  خزر ، خلیج فارس و...هستند به خوبی با این واژه آشنا یی دارند .منظور از نجات غریق عموما ناجی غریق به معنای نجات دهنده ی غرق شده است که البته به تعبیر مرحوم علامه قزوینی ، ظاهرا ناجی به معنای نجات دهنده درست نیست ، به معنای نجات یابنده درست است . بنابراین به جای ناجی باید منجی به کار رود .

ماکه بچه ی دریا ورود هستیم خوب می فهمیم ، نجات دادن شخص درحال غرق شدن چه قدر مهم است !انسان های زیادی در کشورهای گوناگون دنیا در حال غرق شدن در دریای حوادث سخت وتلخ ناخواسته اند وکجایند ناجیان این قوم غریق !اکنون سوریه به معنای واقعی غریقی است نیازمند به ناجی!

خوش بختانه تلاش ها ی سیاسی وطرح های دیپلماتیک کشورهای حامی سوریه چون روسیه وایران در قبال جلوگیری از حمله ی نظامی به سوریه به ثمر نشست .نجات غریق در احکام مصرح اسلام از اوجب واجبات است ؛اگر  روسیه به هر دلیلی جلوی کشت و کشتار مسلمانان را در سوریه گرفته باشد این اقدامش قطعا انسانی ومثبت است . دیگر کشورهای اسلامی از روسیه ی کمونیست درس بگیرند نه این که علیه سرنگونی هم کیشان وهم زبانان خود دست به هر اقدامی بزنند مگراصلا مردم سوریه را مسلمان ندانند!!

/ 0 نظر / 18 بازدید