پیش به سوی کندن علف هرز،دندان فاسدو...

اگر همان روز اول ، ریشه ا ش را در می آوردیم یامی خشکاندیم، اکنون کار به اینجا نمی کشید که در میان سبزه ها ، گیاهان ودرختان ، خود را یک سر و گردن بالاتر ببیند! باید در همان روییدن نخستین ، مهلتش نمی دادیم تا این گونه بین روییدنی ها خود نمایی نکند و جان آن ها را به خطرنیندازد.

با علف هرز چه باید کرد؟با دندان پوسیده چه باید کرد؟ آیا چاره ای جز کندن وجود دارد؟ برای سلامت مزرعه ، باغ ودهان انسان باید علف هرز را کند و دندان پوسیده را در آورد! وگر نه پوسیدگی و هرزگی تمام دهان ، دندان ، مزرعه و باغ رافرا می گیرد! برای تامین و تضمین زندگی انسانی، حتما باید علف های هرز را کند ودندان های پوسیده را در آورد. تمام اشتباه ما این بود که جلوی علف هرز را نگرفتیم تا این که هر روز رشد کرد و بزرگ و بزرگ تر شد. جلوی رشد سبزه ها، گیاه ها و درخت های گوناگون را گرفت یا اصلا اجازه ی رویش نداد. اکنون تهدیدش فرا گیر تر شده است!اگر تا دیروز جلوی رشد و رویش روییدنی های اطرافش را می گرفت، اکنون با سیطره ی قارچ گونه اش کل باغ بلکه باغ ها را تهدید می کند! چه کنیم؟ در مقابل هجوم وحشیانه ی این علف های هرز و خود رو که حیات باغ ها را به خطر انداخته اند، دست روی دست بگذاریم؟ یا این که تمامی توان، ظرفیت و امکاناتمان را برای برچیدن آن هرزه علف هابسیج کنیم!

روز قدس، نمایشگاه و همایشگاه اراده ی انسان های آزاده در مقابل رژیم جعلی فاسد اسرائیل است. برای نابودی و بر اندازی این غده ی چرکین، سرطانی، دندان فاسد و علف هرز لحظه شماری می کنیم.

/ 0 نظر / 19 بازدید