گل ها در بند علف ها !

شاید نتوان هیچ وقت زمین را از علف حتی علف هرز خالی دید  و  این تا همین مقدارش قابل تحمل است اما این که چهره ی  چیره ی  یک  دشت  بزرگ ، از  خود نمایی های علف های هرز ، پر شده باشد ، آزار دهنده وناراحت کننده است ، مخصوصا برای کسی که غربت بوته های معصوم را احساس کرده باشد . زمین بی علف نمی شود حتی علف هرز، اما زمینی که همه اش از علف هرز پر شده باشد ، طرفه و غریب است البته شاید هم عجیب نباشد .

آیا زمین ها ، هرزگی علف ها راموجب می شوند یا این هرزگی ها هستند که بر جان زمین ها چنگ می اندازند و خودشان  را بر آن ها  غالب  می کنند ؟ به نظر می رسد رابطه ای بین زمینه ی زمین و زمینه ی غالب شدن هرزگی  وجود دارد! اگر زمین پاک و بی آلایش باشد وهر گونه زمینه ی ایجاد آلودگی در آن رخت بربندد هر گز میدانی برای علف های هرزه ی بی ریشه وجود ندارد برعکس اگر از زمین سالم خدا خوب محافظت‌‌ نشود  رشد‌ هر‌ گونه هرزگی وبی‌ بو تگی در‌ آن  متصو ر  است.  پس اگر می‌ خو ا هیم زمینمان پر از علف های هرز و بو ته‌ های‌ هرزه و سر‌ گردان نباشد‌ چاره ای جز مواظبت از آن نداریم و چه‌ قدر‌ بد می کنیم اگر در رشد هرزه ها نقش داشته با شیم !

همیشه وقتی مزرعه ها و دشت های وسیع طبیعی وبکری را که خو دنمایی علف های هرز در آن بیشتر است  می بینم  دلم  می گیرد  و  بغضم‌  می‌ تر کد .   نمی‌ توانم   نمایش  بی ریشه ی هرزگی و هرزه ها را در کنار پژمردگی و گمنامی گل های  معطر  و خوش چهره  بدون  احساس  ناراحتی  و سر خور دگی ببینم!  حیفم  می آید  از این که  زیباترین  و معطر ترین گل های باغ زندگی همیشه در بند هرزه ترین وبی ریشه ترین  خارها  گرفتار باشند. قربان همه ی گل های معطر عشق  معرفت  و اندیشه ! 

/ 0 نظر / 17 بازدید