حکومت ری؟به چه قیمت؟1

هرآزمونی می تواند سخت باشد اما بی شک آزمونی که شخص را مخیربین دوچیز کنند،سخت ترین نوع آزمون هاست؛به ویژه اگر گزینش بین مرگ وزندگی باشد.دراین نوع گزینش ها تنها کسانی می توانندسربلند باشند که باداشتن جهان بینی توحیدی بلندوایمانی محکم،قدرت تشخیص سره ازناسره راداشته باشند؛وجاذبه های آنی ظاهری نتواندبرجانشان چیره گردد.همه ی انسان ها درمعرض چنین آزمون های سختی هستند اماتنها کسانی که اهل بصیرتندمی توانند بهترین راه را انتخاب کنند.

عمرسعد دچارچنین پیچ حساسی شد اماازآن جا که دارای جهان بینی توحیدی وایمانی محکم نبود،نتوانست خودرانجات بدهدوبهترین راه رابرگزیند.اوآن چنان شیفته ی جاذبه ی حکومت ری شده بود که گویا اصلا درآن شب سرنوشت ساز نمی توانست به آن طرف دیگرماجرا؛یعنی کشتن امام حسین(ع)وپیامدهای سخت آن حتی برای لحظه ای بیندیشد!شوخی نیست!درست است که این طرف انتخاب یعنی رسیدن به حکومت ری ،سراسرشیرینی،لذّت وجذابیّت است اما به چه قیمت؟!به قیمت درمقابل ولی وحجت خدا در  روی زمین ایستادن! به قیمت مخالفت باخداوهرآنچه رنگ وروی خدایی دارد!آیامی ارزید؟آیاحتی تمام نقاط مسلمان نشین ،نه فقط ری،بلکه کل عالم رابه عمرسعد می دادند،می ارزید که دست به چنین اقدام ننگینی بزند؟آیا عمر سعدنمی دانست مخالفت وجنگ بااباعبدالله الحسین جنگ باخداوتمامی دستگاه ها وماموران الهی عالم هستی است؟!  اگر ابن سعدواقعا فکرمی کرد ،می توانست به این نتیجه برسد اما جاذبه ی ری ، در اندیشه را بر پنجره ی ذهن اوبست واجازه نداد ،لحظه ای به این موضوع بیندیشد!اگرمابودیم چه می کردیم؟!

/ 0 نظر / 25 بازدید