چنگ ودندان کدخدای بزرگ ده

 گرچه سنمان قد نمی دهد که از دوران خان خانی وارباب رعیتی مستقیمامطالبی رابیان کنیم اما به ما گفته اند که درآن دوران ، کد خدای ده که خود را همه کاره ی ده می دانست وامرش در همه ی زمینه ها مطاع بود ، هر از چند گاهی برای این که خودی نشان بدهد تا دیگران از او حساب ببرند ، دست به اقدامات ساختگی می زد .مثلا به بهانه ی واهی ، رعیتی که خراج سالیانه اش را به ارباب نداده یا دیر پرداخت کرده ، در ملا عام با ماموران قلچماقش به با د کتک می گرفت یامامورانش را می فرستاد تا فلان رعیتی را که مغرورتر وقدتر از دیگران به نظر می رسید ، دست بسته پیشش بیاورند تا او در حضور جمع ، چند چک آبدار حواله ی آن رعیت بدبخت نماید
وفردای آن روز عده ای مامور بشوند تا ما وقع رابرای تمامی اهالی د ه جار بزنندودیگران را ازمثل چنین روحیاتی باز بدارند .

حکایت امروز جامعه ی جهانی هم حکایت ارباب ورعیتی گذشته ی  ماست .  آن روز ی که  جهان را باعنوان دهکده ای
فرض کردند ، پیش خودشان ارباب وخان آن را هم تعیین نمودند . آمریکا ، انگلیس وفرانسه ، خود را کدخدای این دهی می دانند که چند میلیارد انسان درآن زندگی می کنند. آن ها می خواهند ژست کد خدایی بگیرند تا دیگران فراموش نکنند که بالاخره دراین دهکده ، کد خدایی هم هست وباید براساس خوی کد خدایی اش امر ونهی بکند !

چند سال پیش که گویاهمه ی اهالی این ده بزرگ ، یادشان رفته بود که کد خدا واربابی دارند ، به آقای خان بر خورد ومجبور شد دست به تنبیه برخی ازهمان آدم هایی بزند که کد خدا ی دهات ما آن ها راتا خورد داشتند می زدند . عراق و افغانستان رعیت های کتک خورده ی وزخمی همان خا ن خونریز ده بزرگ هستند .مثل این که از آن موقع تا حالا ، دوباره ، رعیت ها سرکش شدند وبه کد خدا، بی محلی کردند که بیچاره مجبور شد این بار رعیت دیگری را زخم وزیلی کند . سوریه همین رعیت بازی گوشی است که قرار است حسابی آدم شود!!!ببینددهکده ی ما به دست چه آدم هایی افتاده است !!!  

/ 0 نظر / 16 بازدید