چرایی تنفیذ و تحلیف

تنفیذ درلغت به معنای "نفوذ دادن"و"جاری ساختن"ودراصطلاح ادبیات سیاسی انقلاب اسلامی به معنای "تایید وامضای رای مردم ازجانب ولی فقیه"است .دراسلام،حکومت ازآن خداست وشیعه معتقداست که هرحکومتی تارنگ خدایی نگیرد ،مشروعیت ندارد.تنفیذ رای مردم ازجانب رهبر معظم انقلاب اسلامی ،به مسئولیت ریاست جمهوری که از مسئولیت های فوق العاده سنگین درنظام جمهوری اسلامی است ،مشروعیت می بخشدورئیس جمهورمنتخب مردم باداشتن دوبال توانمند مشروعیت الهی ازناحیه رهبری ومقبولیت عمومی ازناحیه ی مردم،کارش راآغازمی کند.

ازآن جاکه رئیس جمهوربه طورمستقیم مورداعتمادمردم وبه طورغیرمستقیم مورداعتمادخدابرای انجام وظایف سنگین ومهمش می شود،جاداردبرای به دست گرفتن اداره ی امورکشورهم به خداوهم به مردم تعهددهدکه درانجام وظایف محوله اش،ذره ای کوتاهی نمی کند.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،برای تامین چنین جهتی،مراسم تحلیف(سوگندخوردن)رادرمجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده است.رئیس جمهوردرپیشگاه مردم به خداسوگندیادمی کندکه وظیفه ی خطیراداره ی کشور،مصرح قانون اساسی رابه خوبی انجام دهدوپایبندبه تمامی اصول ومبانی ذکرشده درقانون باشد.

باانجام مراسم"تنفیذ"و"تحلیف"فردمنتخب مردم،رئیس جمهورشرعی وقانونی است وباپذیرفتن تعهدات شرعی وقانونی،اداره ی اموراجرایی کشوررادردست می گیرد.لازم به ذکراست که چون حکم تنفیذ رئیس جمهورازجانب ولی فقیه منوط به رعایت کامل شرایط وضوابطی است که رئیس جمهورطبق قانون اساسی متعهدبه آن هاشده وازطرفی درمراسم تحلیف رئیس جمهوردرحضورنمایندگان مجلس سوگندیادمی کند که به تعهدات خویش عمل کند،درصورت تخطی ازتعهدات هم رهبرمی تواند

حکم تنفیذش راپس بگیرد وهم مجلس می تواندبی کفایتی رئیس رابه طورعمومی یادرزمینه ای خاص اعلام کند.  

 

/ 0 نظر / 18 بازدید