سیل زمین فروشی درشمال

 

در گذشته اگر کسی  زمین  کشاو ر زی خود را  به  هردلیل می فروخت هم عذاب وجدان می گرفت که چرادست به این گناه نابخشودنی زده وهم موردشماتت این وآن واقع می شده است.زمین فروشی آن هم زمین زراعی درمازندران یعنی باخاک مساوی شدن ،اعتباروحیثیت عمومی خودراازدست دادن وبیگانه شدن ازفرهنگ عمومی وبومی.همین حس متعصبانه ی خوب باعث شده بودکه کمترکسی جرات پیداکند،زمین کشاورزی اش رابفروشد.

متاسفانه  باهزینه  های  بالای تولید محصولات  کشاورزی  به ویژه برنج ودرآمداندک وفشارکاربسیارزیادبه این قشرزحمت کش وازطرف دیگرسیل خریداران زمین به این منطقه ودیگرمناطق سرسبزشمال ،زمینه ای فراهم شد تادست به تجدیدنظربزنندوازفکرسنتی ریشه دارشان که حفظ زمین درهرشرایطی بودصرف نظربکنند.آن ها وقتی دیدندقادربه تامین معیشت عادی زندگ خودنیستندوکاردبه استخوانشان رسیده،
حاضرشدندازآن فرهنگ بومی بگذرندتاسروسامانی به زندگی شان بدهند.درطول هشت،ده سال اخیرتقریبا همه کسانی که به نوعی باسیلی صورتشان راسرخ نگه می داشتندوباسختی درتنگنای معیشت دست وپنجه نرم می کردند،مجبورشدندتمام یابخشی اززمین های کشاورزی شان رابفروشندتابتوانندکمی به سرووضع زندگی شان برسند!البته عده ای هم ازوضعیت به وجودآمده دست به سودجویی های زدندکه ازنگاه دیگران پنهان نیست.نکته ی جالب این جاست که درطی همین چندسال اخیر،بسیاری ازمرغوب ترین زمین های کشاورزی به دلال هاوزمین خواران فروخته شده وبه تجاری وومسکونی تغییرکاربردی داده شده است.اگرهمین روندادامه پیداکند که همین طوراست،معلوم نیست که چه برسرکشاورزی وتولیدخواهدآمد!

آیااین امربه ضرراقتصادومنافع ملی نیست؟

 

/ 0 نظر / 17 بازدید