جابه جایی به جا

همه ، جابه جا می شوند،من،تو،او...، آب، خاک ، باد،آتش و...هم جابه جامی شوند،اصلا دنیا محل جابه جایی است.چیزی رادراین عالم سراغ داری که تغییرنکند؛ازحالتی به حالت دیگردرنیاید،صورتش عوض نشودوجزء یا کلش رابه جزء یا کل موجودی دیگری نسپارد؟آدمی رامی شناسی که کودکی اش با نوجوانی وجوانی اش باپیری یکی باشد؟همه چیزدراین عالم وهرآن چه درآن است درحال تغییروتحول است.

هنوز هم متغیر بودن ، حدوسط اثبات حدوث عالم ازدیدگاه متکلمین است.

آن هابرای اثبات حدوث عالم این چنین می گفتندکه:عالم متغیراست هرمتغیری حادث است، پس:عالم حادث است.مهم تراین که حدوسط هراستدلال،پایه ی اصلی آن استدلال راتشکیل می دهد لذا بایداز نظر  علمی کاملا پذیرفته شده باشد تا بتواند درصغرا وکبرای برهان ، نقش آفرینی کند.

شاید هرنوع جابه جایی جهت کمالی نداشته باشدولی حق این است که طبق قاعده ی نظام احسن،هرجابه جایی بایدمنجر به ترقی و کمال  شود . می توان این گونه تقسیم بندی کردکه هرجا به جایی طبیعی ذاتی خدایی، روبه کمال است اماجابه جایی غیرطبیعی برخی هاجهت کمالی دارندوبرخی هانه !درساختارسیاسی نظام ما تغییرمسئولا ن قوابه ویژه قوه ی مجریه بایدیک نوع جابه جایی احسن
باشد.اگرقراراست همسوباطبیعت خلقت عالم هستی حرکت کنیم بایددرجا به جایی ها شاهدیک نوع شکفتگی،بالندگی وتحرک فزاینده باشیم. 

امروز وزرای رای اعتماد گرفته ازمجلس ، رسما وزارت را از وزرای پیشین تحویل گرفتند. این جابه جایی را باید به فال نیک گرفت و برای همسو شدن با حرکت های شتابنده درمسیر پیشرفت برنامه های عالی نظام ، تلاش مضاعف نمود.همه باید برای آبادانی کشورکوشش کنند اما کوشش جهت داروهدفمند تنها درسایه ی برنامه ریزی محقق خواهدشد ووزیران پابه کارکسانی هستندکه بابرنامه ریزی خردوکلان خود، ایران اسلامی رادرمنطقه وجهان سربلند خواهند نمود وطعم خوش جابه جایی رابه کام مردم خواهند چشاند.

/ 0 نظر / 15 بازدید