آتش در انبار باروت

وقتی  منطق  انسانی درمیان نباشد، از  دست  او هر کار ی بر می آید.وقتی عاطفه ی انسانی حاکم نباشد،چیزی جزتصمیمات حیوانی رانبایدانتظارداشت.برای کسی که انسانیتش رافروخته ودست وذهن وزبانش رادرراهی غیرانسانی فعال کرده،هیچ حرکتی عجیب وغریب نیست!کشتن انسان های بی گناه،به هرشکل وصورتی ،آخرین حدظاهری بی رحمی این نوع آدم هاست .

این روزها،همانندگذشته تلخ افغانستان وعراق،خاورمیانه آبستن بدترین حوادث است.حادثه هایی که معلوم نیست در صورت بروز، چه تعداد انسان های  بی دفاع  را به کام مرگ می کشد،چه تعدادی راآواره وبرای همیشه علیل وزمین گیرومهم ترازهمه چه معادلات سیاسی خاصی رادرآینده ی منطقه رقم خواهدزد.دیروز رژیم نامشروع اسرائیل عملا ااعلام کرده  که  فردا حمله ی  مستقیمش را  علیه  سوریه  آغاز می کندوبه تبع آن آمریکاوبرخی ازکشورهای اروپایی وغیراروپایی ازجمله ترکیه وعربستان آمادگی کامل خودرابرای حمله به سوریه اعلام کردند.به قول مقامات ارشدسیاسی ما،شایدشروع این حملات معلوم باشدولی دامنه این هجوم وحشیانه راهیچ کس نمی تواندمشخص کند.تمام بهانه های واهی ظاهری کشورهایی که قصدحمله به سوریه دارند،اینست که این کشور،نسل کشی کرده وبااستفاده ازسلاح های شیمیایی مخالفانش راسرکوب نموده است.هیچ منطقی اقدام خطرناک ودهشت بارسردمداران استکباررادر آتش کشیدن منطقه تاییدنمی کندوآن راازسردل سوزی برای نجات بشر نمی داند!!

/ 0 نظر / 18 بازدید