دانش و بینش !

 

این که دانستن ازندانستن ودیدن ازندیدن بهتراست کسی هیچ شکی درآن ندارداما آیادانستن همان دیدن ودیدن همان دانستن است؟شایدبرای برخی ها چنین باشدنه هربرخی،برخی هایی که نسبت به خیلی هابرترند!!برای کسانی که ازسطح نگرش این سویی مادی گذشته ومتوجه سطح برتری ازحقیقت وملکوت شده اند،می توانددانستن عین دیدن ودیدن عین دانستن باشد.کسانی که به مرحله برتری ازتجردنفس دست یافته اندوآن سونگری جزء ذات جدانشدنی وجودشان شده است،عینیت دانستن ودیدن قابل تصوراست وفرقی   نداردامابرای انسان هایی که درسطوح پایین تری سیرمی کنند،این دوعین هم نیستند.دانستن برای آن ها سیریک شمعی است امادیدن برایشان کارسیرچندده شمعی راانجام می دهد.

دانستن باابزار عقل صورت می گیردودیدن باابزاردل! دردیدن وجدان وجوددارد امادردانستن لزوما  وجدان   نیست .  شخص می  تواند  بداند       ولی       نیابد         در حالی  که نمی تواندببیندونیابد!دردیدن یافتن است امادردانستن معلوم نیست که چنین باشد.بااین همه اگرکسی تنها بداند ونبیندیاتنها ببیندونداندبه حق رسیده ی کامل نیست ؛به حق رسیده،کسی است که هم ببیندوهم بداندیعنی هم به ابزارعقلی مسلح باشدوهم به ابزارحس ودل، هم اهل استدلال باشدهم اهل کشف وشهود.نقص بینش تنهابادانش برطرف می شودوکاستی دانش تنهابابینش جبران می گردد.اگرازمعصوم (ع)که دانش وبینش شان باهم یکی است بگذریم دیگرانسان های برجسته وموفق درسیرانسانی باداشتن این دوویژگی ولوعین هم نباشندمی توانندبه مراتب برجسته ای دست یابند.

/ 1 نظر / 19 بازدید
علیرضا

هاستینگ میزبان پارس هاست لینوکس با کیفیت و سرعت فوق العاده نمایندگی هاست ثبت انواع دامنه ملی و بین المللی تحویل به صورت فوری و آنلاین پشتیبانی 24 ساعته نصب رایگان اسکریپت با قیمت هایی باور نکردنی همین حالا سایت خود را بسازید www.mizbanpars.com