جنگ لفظی؛مشق جنگ نظامی اوباما

آمریکاوقتی حمایت کشورهایی چون انگلیس وفرانسه وسران برخی کشورهای معلوم  الحال عربی رادرحمله به سوریه،پشتوانه ی حماقت خودداشت،سرمست و مغرور، همه جا اعلام می کرد که  تنهاگزینه ی پیش روبرای نجات مردم سوریه بلکه منطقه،لشکرکشی نظامی البته محدودوجنگ علیه این کشوراست.به محض این که حامیان غربی آمریکاپس ازفشارهای زیادداخلی حمایت خودرامشروط به نظرمجالس سنا ومشورتی خودکردند،بااین که حامیان عربی -اسلامی همچنان برحمایت خوددردمیدن تنورجنگ مصربودند،آمریکاترجیح دادازسرمستی اولیه عقب بنشیندوادبیات عاقلانه تری رانسبت به گذشته درپیش بگیرد!واین امرخودبه حساب نیاوردن کمک های مالی وتسلیحاتی کشورهای اسلامی برای آمریکا ست.

این روزها جان کری وزیرامورخارجه آمریکا برای پیداکردن حامیان تازه جهت حمله به سوریه،ازاین کشوربه آن کشور،ازاین قاره به آن قاره،وازاین مجلس به آن مجلس درحال سفراست.ظاهرا همه جاباپاسخ منفی مواجه می شود.تااین لحظه تنهاکشورهای عربستان،قطر،امارات وترکیه بدون هیچ شرط وشروطی حاضرندآمریکا،جنگ علیه سوریه راشروع کندوآن هاازآمریکاحمایت همه جانبه بکنند،حتی اعلام کردندتمام هزینه های برجای مانده ازاین جنگ راحاضرندبدهند!بااین که همین عامل می تواندبه تعبیرجان کری انگیزه ای برای پذیرش کنگره جهت آغازجنگ باشداماتااین لحظه چراغ سبزی ازناحیه ی تصمیم گیرندگان نهایی برای جنگ داده نشد.

همه ی این هاازیک طرف ومخالفت روسیه به جنگ افروزی علیه سوریه به هرشکلی،ازطرف دیگرشخص اوبامارابسیارعصبانی کرده است به طوری که صفت های"کله خر"و"احمق"رابرای پوتین رئیس جمهورروسیه بکاربرد.پوتین هم برای این که دراین پیکارکم نیاوردگفت:یعنی کسی باورمی کندکه بایدازیک آدم سیاه لاغربترسم؟!من باخرس هامی جنگم!شایداین جنگ لفظی مقدمه  وتمرینی برای جنگ نظامی باشد!!اوباما چون سابقه ی جنگ کردن ندارد،بایدتمرین کندواین تمرینی است برای آن جنگ واقعی!

/ 0 نظر / 16 بازدید