مسیح (ع) مصلوب جنایات مسیحیان!

کاش هرگز تاریخ را بشر عادی نمی نوشت ! کاش کاتبان وحی دست به نگارش تاریخ می زدند تا در این هستی از روز اول تا قیام قیامت هر چه بر بشر گذشت و هر خدمت وخیانتی که انجام شد ، مو به مو و بدون کمترین دخل و تصرفی ثبت می شد . آیا آنچه به عنوان تاریخ از گذشته تا حال در اختیار نسل امروز قرار گرفته ، واقعا همان چیزی است که اتفاق افتاده و هیچ دخل و تصرف و انحراف و ناراستی در آن نیست ؟!
این روزهامیلاد پیامبری رامرور می کنیم که سراسر زندگی نورانیش دعوت به خدا ، نیکوکاری ،خیرخواهی،مبارزه با ظلم و فساد و بی عدالتی است ! چه قدر درباره این پیامبر بزرگ الهی وسخنان آسمانیش که در قرآن کریم و کلام معصوم (ع) از او به عظمت یاد شده است ،سخنان ناروا ، برداشت های نادرست و تحریف های آشکار صورت گرفته است ! مخالفان زورمدار و پیروان دروغین این پیامبر رحمت اگر چه نتوانستد آن حضرت را پس از شام آخربه صلیب بکشند و برای همیشه این سد راه اهداف شوم و پلیدشان را بردارند اما اکنون با زور مداری و استکبار ورزی در سطح جهان ، روح پاکش را به صلیب می کشند و آزرده خاطر می نمایند ! اگر مسیح در قید حیات بود آیا پیروانش جرات می کردند دست تعدی به این کشور و آن کشور دراز کنند ؟ آیا می توانستند به راحتی افغانستان و عراق مظلوم را به اشغال در آورند و میلیون ها کشته و آواره در جهان به خاطر زور گویی ها یشان بر جای بگذارند ! معلوم نبود که اگر حضرت عیسی (ع) حضور داشتند ، پیروانش دست ازخیانت و وحشی گری بر می داشتند !

بی شک جنایات مسیحیان روح حضرت مسیح (ع) را درآسمان چهارم می لرزاند !  

/ 0 نظر / 17 بازدید