رونق بساط

خیلی ها توی این وضعیت گرانی ،در بازار ، محله ، پس از نماز جمعه وقبل وبعد بسیاری از مراسم های ملی ومذهبی ، بساط پهن می کنند ! به تناسب زمان ومکان بدون هیچ واسطه ای ، جنس خود را در معرض تماشا وفروش مردم می گذارند . اما چه تعداد از  این  بساطی ها ، پشته شان  را  خوب  می بندند و  هر  چه  می خواهند از این پهن بازار ،  کاسب  می شوند؟! قطعا همه ی بساط پهن کن ها در کارشان آن طور که باید وشاید موفق نمی شوند ، از بین آن ها تنها کسانی می توانند این جمعیت متراکم را جذب کنند که شگرد به روز وبه جایی داشته باشند و بعضی ها  چه  قدر   هنر  مند انه وارد این میدان می شوند که آدم دهنش باز  می ماند از این همه تبحر وهنر !

مدتی است  که توی نخ بساطی های اطراف حرم ، بعد از نماز جمعه ی با شکوه قم افتاده ام . از بین همه ی  بساط پهن کن های حرفه ای ، یک نفر را می شناسم که فوق العاده در کارش مهارت دارد ؛ امکان ندارد اطرافش ازدحام نباشد نه شلو غی معمولی ! این طور نیست که فقط یکی دو چیز مشخص ،  بسا ط  کند ، هر هفته، کا لایی جدید وسوژ ه ای تازه ! یعنی این ، کالای او نیست که مشتر ی ها راجذب می کند این خود اوست که نظر مشتری ها را با تبلیغات گفتاری وحرکتی مناسب ، به سمت و سویی  که  خودش  می خواهد   هدایت می کند . بارها خواستم در مقابل تبلیغاتش مقاومت کنم وبی خیال باشم ، دیدم نمی توانم بلکه چاره ای ندارم  از  این که سپر بیندازم وچیزی از او بخرم . نمونه اش همین امروز بود که در بساطش ، کیف کارت پهن کرده بود . آن قدر مسحور هنر نمایی تبلیغی جذابش شده بودم  که نمی دانم کی آن کیف را از او خریدم . وقتی به خانه آمدم تازه متوجه شدم ، اصلا نیازی به آن نداشتم چون چند تا مشابه آن را داشتم . آری این  است تاثیر تبلیغات شگرد مند به روز  هنر مندانه  که  طر ف   مقابل  را  بی   اختیار   از جا می کند !!

آیا ما برای رونق بسا ط خو دمان ، کاری کرده ایم ؟!

/ 0 نظر / 16 بازدید