جایزه ی ویژه

 

تناسب پاداش باعمل چیزی است که همه آن را قبول دارند. عقل، حکم  می کند که  سطح  ، کیفیت  و  حتی  کمیت پاداش هاباکارهای ارادی انسان ها تناسب داشته باشد.اگربه کارکوچک ،پاداش کوچک وکاربزرگ،پاداش بزرگ داده شودهم ارزش کارحفظ می شودوهم ارزش پاداش.درحوزه ی تربیت،تناسب منطقی بین این دوبسیارمهم است والبته به همان  مقدار ظریف و دقیق .کسانی  که ارزش کار و پاداش رانمی دانند،نمی توانندتناسب بین این دورارعایت کنند.

ارزش گذاری کاروپاداش هم ازدست هرکسی ساخته نیست. تنها  کسانی  که  بر  این  دو  اشرا ف دارند می توانند  ارزش  آن هاراتعیین کنند.هرچه سطح کارازحوزه ی مادی وزمینی به حوزه ی روحانی وآسمانی بیشتز نزدیک شود،ارزیابی آن وپاداش متناسبش پیچیده ترودشوارترمی گرددتاآن جاکه هیچ کس جزخداوپیامبران واولیای الهی نمی تواننددراین حیطه ورودپیداکنند.

بندگی درماه مبارک رمضان ،عمل ویژه است،عملی که ارزش آن راتنها خودخدا می داند،به تبع آن پاداشش رانیزخدای بزرگ تعیین می کند.ماهی که قرآن درآن نازل می شودوشب های قدردارد،شب هایی که ارزش آن هاازهزارماه بیشتراست.تمامی ساعات ولحظه هایش تسبیح به شمارمی آید،خوابیدنش عبادت است،ثواب هرعملش چندین برابرهمان عمل درماه های عادی محاسبه می شود.بهارقرآن وماه خداست.ارزش ماهی به این شکوه وعظمت راکسی می داندکه برَآن اشراف واحاطه داشته باشد.پاداش روزه داری وعبادت دراین ماه خاص رافقط کسی می تواندتعیین کندکه برتک تک حوادث وجریانات مرتبط باآن ازجمله نزول وحی وچگونگی آن،مقام ومنزلت حضرت رسول (ص)وامام علی(ع)وشب قدررابه خوبی بشناسدوارزش آن هارابداند.انسان رابشناسدوارزشش رابداند.

خداوندچون ماه رمضان راماه مخصوص بندگی درنظرگرفت ،بنابه رعایت اصل تناسب عمل وپاداش،بایدپاداش ویژه ای هم برایش مقررسازد.فطرجایزه ی ویژه ی خدابرای یک ماه روزه داری است.

/ 0 نظر / 16 بازدید