روان شناسی اداری!

 

برخی ازدانش های بشری وزیرشاخه های آن ها،درهمه جاکاربرددارند.روان شناسی هم ازآن دسته  علومی  است  که کاربردی به وسعت حضورانسان درتمامی عرصه هادارد.هرجاانسان پامی گذارد،این علم هم به نوعی درآن واردمی شود.

امروزبه تناسب کاری که برایم پیش آمد،فکرمی کردم که چه قدر روان شناسی درروابط اداری مهم وثمربخش است. چه ارباب رجوع وچه کارمند  اگرشم روان شناسانه به معنای عام داشته باشند،کارشان به بهترین وجهی حل می شودواگرکاری به این دانش عمومی ظریف نداشته باشند،بدون شک دچارگیروگورناخواسته خواهندشد.همه ی کارمندان بایدیک دوره روان شناسی عمومی به ویژه تیپ شناسی وشخصیت شناسی رابگذرانندتاباارزیابی شخصیت ارباب رجوع ،به تناسب رفتارموردانتظارش بااوبرخوردکنند. ظاهرا آن طورکه مادراغلب اداره هادیدیم تااین لحظه چنین نبودهاست. بیشترازکارمنداداره خودارباب رجوع بایدیک دوره روان شناسی رابه یک صورت علمی دانشگاهی یاتجربی گذرانده باشدتابتواندبا به کارگیری آن،مسایل اداری خودرابه شایستگی انجام  دهدوازپس مشکل ترین وپیچیده ترین گره های اداری به خوبی برآید.برای این کار باید روان شناسی کلی ازمجموعه ی اداره ودستگاه موردنظرخودداشت که البته این امرلازمه اش یک گردش دوروزه وسه روزه درمجموع اتاق های آن سازمان ودستگاه است.

شناخت  مزاج  کارمندی  که  به طورمستقیم با او  طرف   هستی   مهم است!  ارزیابی علاقه ها،بینش هاوگرایش های کارمندتعیین کننده است.حتی اگربتوانی تشخیص بدهی که طرف اهل بگوبخنداست یانه ودرچه ساعتی کوک است وکی اهل ازکوره دررفتن است!ازچه خوشش می آیدوازچه بدش...متکبراست یامتواضع ،صاف وساده است یااهل پزوکلاس؟خشک وجدی است یاعاطفی واهل انعطاف و...هم وهمه ی این صفات شاید به طورکامل دست ارباب رجوع نیایداما اگراهلش باشدبیش ازشصت هفتاددرصدشخصیت بابرخوردهای اولیه به دست می آید.پس ازآن نوبت به ارتباط گیری مناسب براساس شناخت می رسدکه ظرافت خاص خودش رادارد.یادمان باشدشناخت روان شناسانه درجریان روابط اداری نبایدبه سوءاستفاده ازشخصیت هاتلقی شودوخدای نکرده به فسادهایی چون رشوه بینجامد!!

/ 0 نظر / 18 بازدید