بهشت خیالی

درروابط بین مسلمانان ،هیچ مانعی جدی تر  از تکفیری ها نیست هم چنان که درروابط بین ادیان هیچ غده ای سرطانی تر از اسرائیل وجودندارد.جریان وجود تکفیری ها دربین کشورهای اسلامی آن قدرحساس است که شایداکنون هیچ مشکلی به اندازه ی وجوداین دمل چرکین سربرآورده ،مسلمانان را اذیت نمی کند.به هرحال برای همه این سوال اساسی وجوددارد که چگونه ممکن است فردی حاضرشودبه کمرش کمربند انتخاری ببنددوخودش رابکشدتاباکشته شدن اوعده ای اززنان،مردان،کودکان وبرادران هم کیش وآیینش کشته شوند؟!هم خودکشی کردن وهم خون کسی راریختن دراسلام،گناه بزرگ نابخشودنی است،پس چطور ممکن است  مسلمانی حاضر شودچنین کند؟جوابش این است که اگرثابت شود فردانتخاری مسلمان بودنه یهودی ومسیحی و...قطعابرایش مجوزی تراشیدندتادست به چنین جنایت بزرگی بزند.

این همه  عملیات انتحاری که درعراق وسوریه ،مسلمانی علیه مسلمان دیگر انجام می دهد،براساس آموزه ها ی من درآوردی عده ای سودجواست تابدانجاکه وعده ی بهشت ودست یابی به حوروقصور،یکی ازآن وعده های من سر خرمن آن هاست. عزیزی می گفت:دردست برخی ازاین انتحارکنندگان ناآگاه قاشق های پیداکردند!وقتی قضیه راپیگیری کردند متوجه شدندبه این فریب خورده هاوعده داده اندبه محض خودکشی وکشتن دیگران،واردبهشت می شویدوغذای گرم ومطبوع بهشتی در انتظارتان است ؛سعی کنید   این فرصت راازدست ندهید.آن هاهم باخودقاشق برداشته اندکه نکندپس ازمردن ازغذای بهشت خیالی ،جابمانند یا مجبور باشند با دست غذا بخورند تا کلاس کارشان پایین بیاید !!

/ 0 نظر / 19 بازدید