پیوند عرفان وحماسه درماه بندگی!

رمضان امسال ما با عطرشهدا آغاز شد.شهدایی که با دست های بسته به اسقبال شیرین ترین لحظه های وصل رفتنداما گره های بسته ی مارا درمقاطع گوناگون انقلاب،بازکردند.درحالی که مزاج ما به خاطردور شدن از ارزش ها وفراموشی عهدوپییمان هایی که باآن هابستیم،روبه سردی گراییده بودوبه تبع آن افکار واندیشه های پریشان و نا بسامان،به سراغمان آمده بود،عطرحضورشان دوباره فضای دل وجانمان راگرما بخشید وحرکت وعشق وامید را به همه ی اعضا وجوارحمان دمیدوآغاز فصل گرم تابستان را به خنکای روح نواز بهاری تبدیل کرد!

چه تلاقی شیرین ومعناداری! خودسازی وحماسه،عبادت وشهادت،رازونیاز و پروازو...آیا بدون حماسه وجنگ وستیز بادشمن بیرون،می توان زمینه ای برای رویارویی بادشمن درون به دست آورد تاخودسازی محقّق گردد؟وقتی دشمن درخانه ات لانه کرده باشدآیا تصوّرخودسازی هم ممکن است؟ شهدا باحماسه ی جانانه ی برخاسته ازاعتقاد وعشق،همه ی زمینه های پیشرفت وکمال فردی واجتماعی را برای ما فراهم کردندتاهیچ بهانه ای برای درجازدن ورکود نداشته باشیم وبا اطمینان وامنیّت کامل،جاده ی هموار تکامل وترقّی رابپیماییم.بنابراین شهداپشتوانه ی عبادت بی دغدغه ی مردم ما شدند؛یعنی با پروازملکوتی شان،سجّاده های رازونیاز را دراین مرزوبوم بیشتر گسترده اند.مردم ایران رمضان های گوناگونی را درکارنامه ی اعمال عبادی خوددارندامّا خاطره ی ماه عبادت وبندگیِ هشت سال دفاع مقدّس برایشان رنگ وبوی دیگری دارد.آن ها درطول این مدّت،همزمان مشغول جنگ وستیز دردوجبهه بودند؛دشمن بیرون ودشمن درون.بنابراین تجربه ی دوجهاد «اصغر واکبر»را پشت سرگذاشتند وبه خوبی می دانند که این دوچه قدربرای به کمال رساندن انسان به کمک یکدیگر می آیند!

اکنون به نیمه ی ماه عبادت وبندگی رسیدیم،ماهی که بردوبنای اساسی عرفان وحماسه استواراست! وقتی رمضان به نیمه می رسد،ماه رنگ ستاره می گیرد؛ستاره ای که نه تنها مدینه ومکّه بلکه تمام فضای آسمان ارادت وعشق به اهلبیت(علیهم السلام) را گلباران می کند،همچنان که وقتی به شب نوزدهم وبیست ویکم می رسد،غبارتیره ی غم وگرد یتیمی برسروروی محبان ودلدادگان کوی حقیقت،پاشیده می شود!ازنیمه ی ماه مبارک به بعد،اوج هم آغوشی عرفان وحماسه را به زیباترین شکل ممکن شاهدیم؛آن جا که شب قدر باعروج خونین برترین جانشین خلیفه ی حقیقی خدا پیوند می خورد!ومحراب رازونیازعاشقانه ی بنده ای که خدای نادیده راعبادت نمی کند،با فرودآمدن شمشیرزهرآلود کینه ورترین انسان روی زمین،غرق درخون می شود!بیاییم ازطلایی ترین فرصت هایی که محصول پیوند شیرین عرفان وحماسه دراین ماه استثنایی بندگی است،بهترین بهره ها راببریم.ان شاءاللّه!        

/ 0 نظر / 50 بازدید