محو یا اثبات خرده فرهنگ

گر چه فر هنگ وآداب ورسوم ، حالت تزریقی و دفعی ندارند به این معنی که نمی شود به سر عت ، توده ی مردم را از ته دل به سمت و سویی جهت دار کشاند واز دل این پذیرش سطحی ، فرهنگ ورسوم تازه ای تولید کرد . البته آداب ،کمی با مقوله های دیگر همسو با آن فر ق کند اما درکل ، ایجاد فرهنگ تازه با همه ی ظر فیت های لازم ، بدن شک سرنگی و تزریقی نیست . با این که چنین است اما اگر همین القائات تزریقی آنی ، تکرار شوند وتداوم داشته باشند، می توانند به یک خرده فرهنگ قابل قبول در بیایند . این جاست که چشم بینای رصد گران فرهنگی باید قدرت وتوانش را به کار بیندازد .

کم نیستند کسانی که بسیار خوب اوضاع فرهنگی واجتماعی جامعه را رصد می کنند و ورود و خروج خرده فرهنگ ها را به خوبی  از چشم تیز بین خود می گذرانند اما آن ها که قدرت اعمال ونفوذ داشته باشند وبتوانند به طور رسمی بر اساس دستور قانون ، جلوی ضد ارزش ها را که قارچ گونه در حال رویش در جامعه هستند ، بگیرند ومسیر ارزش هایی راکه قدرت نفوذ در جامعه ندارند یا معطل مانده اند،هموار نمایند ، گویا نیستند یا حضورشان بسیار کم رنگ است .

آیا متولیان امور فرهنگی به معنای عموم کلمه به تمام زوایای فرهنگی توجه دارند ومی دانند چه خرده فرهنگ هایی در حال ورود به جامعه وچه خرده فرهنگ هایی در حال ترک کردن فضای جامعه هستند ؟!

/ 0 نظر / 18 بازدید