خوشابه حال جوانه زنندگان وسبزشدگان

 

ماکه نفهمیدیم کی آمدوکی رفت؟چه گذشت درطول این یک ماه؟روزهاوشب هایش!سحرهایش چه رنگی بود؟شب های قدرش چه بویی داشت؟خوش به حال آدم هایی که فهمیدند،درک کردند،روییدندوبوییدند!خوشابه حال کسانی که دراین ماه دوباره جوانه زدند،شکوفه دادندوسبزشدند!بدابه حال کسانی که ازاین خوان نعمت گسترده چیزی نخوردند،ازاین باغ پرگل،دامنی پرنکردندوازاین خرمن انباشته،توشه ای حتی خوشه ای برچیدند!هیچ تغییری درحالات ورفتارشان به وجودنیامد،نه طرفی ازعبادت بستند،نه ردای اخلاق برتن پوشیدندونه عبای پاکی ،صداقت وتقوی برجان!آس وپاس وآسمان جل وبی مقدار!

بی خیالی وغفلت هم عالمی دارد.چه گونه می توان ازکناراین همه جاذبه ها به راحتی گذشت وهیچ بهره ای نبرد؟آن هم نه یک روزودوروزوده روز!اگرسفره گسترده ومتنوع نبودوزمان استفاده ازآن هم اندک بود،شایدمی شد بهانه ای برای غافلان پیداکردامادرمقابل این همه گونه گونی غذاهای زمینی وآسمانی پهن شده درفضای یک ماهه ی رمضان ،برای اهالی غفلت،بهانه ای باقی نمی ماند؛البته کرم خداوندگسترده ترازآن است که تنهادررمضان جلوه گری کند.خوان بی دریغ خداوندهمیشه گسترده است وازاین سفره دوست ودشمن به اندازه ی سهمشان می خورند اما دررمضان گویادست بندگان خدادربهره مندی ازاین سفره ی کرم

بازتراست!

خوشابه حال آن هاکه فهمیدند،لذت بردند،اسنفاده کردند،توشه برداشتند،دست وجیب دلشان راپرکردند،قلبشان راهوایی،جانشان را

دریایی،اراده شان راآسمانی ومسیرشان رانورانی کردند.ماکه بویی نبردیم،نفهمیدیم،لذت نبردیم ونشکفتیم؛آفرین برکسانی که بوبردند،فهمیدند،زنده وجاری شدند،شکفتندوگل کردند!

/ 0 نظر / 16 بازدید