در مسیر سیل

کسی نیست که از زیبایی خوشش نیاید ،حال این زیبایی می خواهد هرچه باشد ؛ از یک گل خوش رنگ خوش بوی در باغ وباغچه گرفته تاغروب دل انگیز ساحل دریا! از بارش نم نم باران در دشتی سبزگرفته تا بارش شها ب سنگ ها  در آسمان! اگرچیزی زیبا باشد وکسی آن را دوست  نداشته باشد ، باید به سلامتش شک کرد، گرچه شاید مقدار جاذبه ی هر چیز زیبایی برای افراد به تناسب روحیات وسازمان درونی آن هامتفاوت باشد!دوست داشتن زیبایی ، مراتب ودرجاتی دارد. اگر به این نکته توجه نشود ،ممکن است حتی به مرگ منجر شود. به عنوان مثال شاید زیبایی یک چیز، فقط به نگاه کردنش باشد نه لمس کردن ، چشیدن ، شنیدن و بو کردن و بر عکس . دیدن پوست مار پر خط وخال  زیباست ولی آیا این به معنای آن است که مار ،بویید نی ،چشیدنی ،شنیدنی ، ولمس کردنی هم هست؟ بله ، شاید بعضی ها در لمس کردنش زیبایی ببینند اما باید منتظر نیش سهمنا کش هم باشند! نمی شود همه ی زیبایی ها را در همه ی امور زیبا دید !باید حوزه ی زیبایی ها را خوب شناخت .برخی ها آن چنان غرق جاذبه ی زیبایی ها می شوند که خطرناکی اش رانمی بینند یا نادیده می انگارند .در طبیعت اموری که در عین زیبایی ، از جهاتی وجود آدمی را مورد تهدید قرار می دهند ، کم نیستند . چند روز پیش برای لذت بردن ازطبیعت وتجدید خاطره ی گذشته ، سری به مزرعه ی کشاورزی پدر بزرگوارم ، حاج حسین درمنطقه ای دیدنی وسرسبز به نام کتار زدم. به بهانه ی سر زدن به زمین کشاورزی ، سرکی هم به اطراف کشیدم .انبوه ساختمان های مسکونی با شکل وشمایل عجیب وغریب وبعضا بامعماری غربی ، جلب توجه می کرد . مهم تر آن که دیدم در جایی که محل سیل وآب گرفتگی است ، عده ای مشغول ساخت وسازند.از بعضی ها پرسیدم که با توجه به چنین سابقه ای،چرا دهداری به آ ن ها مجوز داده است ؟ گفتند: این ساختمان ها هیچ کدام مجوز
ندارند، با این همه بساز بفروش ها ی سود جو با تبلیغات غیر واقعی خود چه پول هایی که به جیب نزده اند!!از آن طرف خریداران غیر شمالی چون محو سر سبزی وزیبایی طبیعت آ ن جا هستند ، نه به مجوز نداشتن این زمین ها برای ساخت وساز توجه می کنند و نه به در گذر سیل بودن آن! چشمشان فقط به یک جنبه ی ظا هری از زیبایی دوخته شده است .
بعضی ها در اصل زندگی هم چنین نگاهی دارند . در مسیر سیل خانه می سازند .
بیاییم  واقع بین باشیم .ودر مسیر سیل خانه نسازیم !      

/ 1 نظر / 18 بازدید