بهاری با رنگ تمدنی!

سال ۹۳ با همه ی  شیرینی ها، تلخی ها ، فرازها  و  فرودهایش گذشت. آن جا که «من ها،ما شد»،اوج عظمت واقتدار ایران اسلامی  درسراسر جهان رخ نمود ولبخندشیرین رضایت،برلبان ایران دوستان ایران نشین یا خارج نشینان ایران منش،نقش بست.شیرینی وفرازمندی ما زمانی بود که ازلاک فردی خود به درآمدیم وباپیوستن به رودهای بیکران مردم،اقیانوسی ازاراده های بزرگ وپولادین را تشکیل دادیم وجهان را به تماشای این شکوهِ خیره کننده فرا خواندیم!آن جا که ازما شدن پرهیزکردیم وبه منِ تنها رضایت دادیم،تلخ ترین وفرودی ترین زمانمان را رقم زدیم!حیف که هنوز یاد نگرفتیم چگونه با هم باشیم! این دردی است که همیشه آزارمان می دهد.اگر یکی بودن را خوب تجربه می کردیم شاید هیچ وقت،سراغ دوگانگی نمی رفتیم ودرمیان کوهی از مشکلات وسختی ها دست وپا نمی زدیم.با این همه «ما شدنمان برمنِ تنها چیره شد» واین نشانه ی همان فرهیختگی ویژه ای است که از جماعت ایرانی انتظار می رود؛ملّتی که با همین ویژگی مثال زدنی برای دفاع ازآرمان های مذهبی وملّی اش،اسطوره را با حقیقت وحقیقت را با اسطوره پیوند زده است!

 برای قوم  ایرانی  زنده  ماندن و جاودانه زیستن ،یک اصل اساسی وپایه ی بنیادین است و برای   تحقق  این  اصل،تا پای  جان  می ایستد   و  تمام هستی اش را برکف می گذارد.مردگی،بی تحرّکی،انفعال وهرآن چه زنده وجاوید ماندنش راتهدید نماید ازقاموس بلند این ملّت به دوراست. ایرانی درهیچ دوره ای با خواری زندگی نکرده است بلکه با همه ی نشانه های به شدّت مبارزه نموده است.این خودباوری مقتدرانه را باید درهمه ی دوران ها ارج نهاد وبرای پاس داشت آن با جدیّت تلاش کرد.برخلاف برخی ذهن های آلوده که پذیرش آیین پاک وبرتر اسلام را ازناحیه ی ایرانیان،نوعی وادادگی وتسلیم غیرمنطقی می دانند وآن را مایه ی سقوط وسستی ایران قلمداد می کنند،اسلام، ایران را ازفروافتادن وغرق شدن درمنجلاب پستی وآلودگی نجات داد وبه آن اعتباربخشید و دوباره  بلندش  کرد ! اگر ایران ندای روح بخش اسلام را نمی شنید وباجان ودل،آن را نمی پذیرفت وبه آموزه های ترقّی بخش آن عمل نمی کرد،معلوم نبود چه برسراین کشورمتمدن می آمد.

یک سال دیگربرسابقه ی تمدّنی این سرزمین کهن گذشت.اکنون ماییم ودنیایی ازتاریخ پر افتخار گذشته  و طرح های  تمدّن  ساز آینده.اگرتاریخ را بشربا اندیشه ها ورفتارش می سازد همچنان که نیاکان ما با اندیشه ها و  رفتارشان  ایران  را  به  گونه ای  که  می بینیم، ساختند  پس بیایید ایران را برای آیندگان به گونه ای بسازیم که شایسته ی این مرزوبوم ومردان وزنان باغیرت وسخت کوش آن است.برای ساختن تمدّنی بزرگ همه باید دست به دست هم بدهند.هیچ کس نباید خودراازاین قافله ی عظیم دوربدارد.ساختن تاریخ پرافتخاروفرهنگ بااقتدارهیچ گاه ازناحیه ی حاکمان ودولتمردان به تنهایی صورت نگرفته است ؛ فرمانروایان بزرگ  همیشه حضوراقشارمختلف مردم را درطرح ها وبرنامه های کلان خود داشته اند.درطول تاریخ این سرزمین پهناور،زمانی که حاکمان ازمردم بریدند،سازجدایی سردادندوخود را ازهمراهی آن هامحروم کردند،هم جلوی پیشرفت کشورراگرفتندوهم خودرادراعماق تاریک تاریخ،پنهان کردندوبرعکس آنان که درهمه ی صحنه های کشورداری،مردم را سهیم وازخود دانستند،هم سرعت پیشرفت تمدّن راتندترکردندوهم نامی پرآوازه ومثبت ازخود درقاب تاریخ برجای گذاشتند.

انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری بینانگذارکبیرآن،حضرت امام خمینی(ره)زمانی به پیروزی رسید که حاکمان ودولتمردان ستمگر،این کشورعزیزرا میدان برآوردن خواسته های پلید وشیطانی شان نمودند،دست بیگانگان را براموال واعراض مردم بازکردندومهم ترازهمه این که مردم را بیگانه دانستندوخودراازهمراهی آنان درعرصه های گوناگون اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و...محروم کرده بودند.نتیجه ی صبیعی این اقدامات ننگین این بودکه اولاًبرای سال ها بلکه قرن ها ایران سرافرازرابه عقب برگرداندند وازشاخصه های تمدّنی دورکردند وثانیاً به دست رهبری بیدار ومردمی هشیار،نابود ودرلابه لای صفحات سیاه وسفید تاریخ گم شدند! اکنون درآستانه ی سال جدید که به ابتکار مقام معظّم رهبری،سالِ«ملّت ودولت،هم دلی وهم زبانی»نام گرفته،بسیاربه جا است که با تکیه برظرفیّت وتوانمندی بیش ازحدِّ همراهی همه جانبه ی مردم وکارگزاران نظام،همه با هم همّتی مضاعف نماییم تا سالی سرشارازموفقیّت وکامیابی را درزمینه های گوناگون اقتصادی،سیاسی،علمی،فرهنگی و...رقم بزنیم وگام های بلندی درجهت تمدّن سازی ایرانی-اسلامی برداریم!ان شاءاللّه  

/ 2 نظر / 23 بازدید
Nima

سلام وبلاگت عاليه ... خوشحال ميشم يه سري هم به من بزني و نظرتو بگي [قلب]

کلاه قرمزي 94

سلام سايت جالبي داريد به ما هم سر بزنيد http://kolahghermezi94.ir/