از قربان تا قربانی

طلوع دوباره ی آفتاب حقیقت برفراز نیزه های جهالت تسلیت باد.

آن ها که اهل قربان هستند و قربانی می کنند هر آنچه را باید قربانی کنند،براقیانوس غدیر پا می گذارند. آن گاه با سرمایه ی قربان و غدیر خیمه ی محرم را در میدان دل خودبر پامی نمایند.خیمه ی محرم بی پشتوانه ی غدیر و قربان بر پا نمی شود ازغدیرتامحرم راهی نیست ،اگر مراسم قربانی به خوبی بر گذار شده باشد .

محرم دو پرچم دارد؛یکی پرچم مسلمانی و دیگر پرچم نامسلمانی  .و زیر هر دو پرچم کسانی قرار گرفتند که از صافی قربان و غدیر عبور کردند . آنان  که قربانشان قربان بود با  تمام  ویژگی های  یک  قربانی حقیقی و از صمیم جان در آب چشمه ی غدیر شست وشو کردند، زیر پرچم مسلمانی با محوریت امام نور جمع شدند و آنان که در غربال قربان ،رد شدند و چشمه های ریز سرند قربان به آن ها اجازه ی  عبور  نداد  واز غدیر هم جا ماندند ، زیر پرچم کفر و امام تاریکی گردآمدند.محرم رویارویی سخت قربانی ها وغدیری ها با جا ماندگان از قربان و غدیر است؛مصاف قبول شدگان ومردودان در دو امتحان سخت و دقیق  است.

محرم تنهانماد نیست ،نمود عینی و حقیقی است،بدون هیچ پرده و پوششی !در قربان جلوه نماد برنمود غالب است اما در محرم چیرگی بر نمود است؛هر آنچه در خواب حضرت ابراهیم(ع)تعبیرنشد،درمحرم برای امام حسین (ع)تعبیر شد .خاستگاه قربانی خلیل الله(ع)رویای تمثیلی وآزمونی بود و به واقعیت منجر نشد اما خاستگاه قربانی سیدالشهداء واقعیت خارجی بود ودر عالم واقع هم به وقوع پیوست !خلیل الله (ع)را جهت امتحان به قربانگاه بردند اماسیدالشهداءبا دست خودش به قربانگاه رفت !

/ 0 نظر / 17 بازدید