مکان های آسمانی

شایدبسیاری ازرویشی هاتجربه کرده باشندکه برخی مکان ها گویاآهن ربادارندوآدم راجذب می کنند.مساجد،حرم ها،به ویژه مساجدمشهوری مانندمسجدالحرام،مسجدالنبی ومسجدکوفه این گونه اند.ازاین ها که بگذریم حتی برخی ازمحله هاوکوچه هاوخیابان هاهم چنین اندبه عنوان مثال بااینکه اهل بازارنیستم اماازبازارهای سرپوشیده ی قم به خاطرداشتن چنین حالتی لذت می برم.کوی نجفی درمحله ی آذرقم این چنین است.ماشایدنتوانیم دلایل معینی رابرای این امرذکرکنیم امابدون شک عنایت خداوفرشتگان وپیامبران واولیای الهی به یک مکانوحضورپاکان ونیکان درآن دلیل قطعی مکان هایی چون خانه ی خدا،مسجدالحرام،مسجدالنبی،مسجدکوفه ،حرم ها وامام زاده هاست.مساجدمحله هاهریک دارای اهرم جذب هستند؛تجربه نشان داده که تمام مساجد چه کوچک،چه بزرگ،چه مجلل چه ساده،چه درشهرچه درروستا،چه قدیمی وچه جدیدی.همه وهمه صفایی دارندکه قابل مقایسه بادیگرمکان هادراطراف خودشان نیستند.به بیان دیگردریک شهریاروستا اولین مکانی که قدرت جذبش بخا طرپاکی وصفاچشمگیراست،مسجداست شایدحکمتش این باشدکه قراراست درآن انسان به اوج بندگی وخاکساری برسد.جایی که تنه وتنها ازخدادرآن سخن به میان می آید.جایی که بنده ی زمینی ،رنگ آسمانی پیدا می کند،اوج می گیرد،به عروج می رسدوبه افتخاربندگی نایل می شود.هرچه خاکساری ،آسمانی شدن ،بندگی درمسجدبیشترباشدبه نظرمی رسدقدرت جذب معنوی آن بیشترمی شود،هرچه رفت وآمدنمازگزاران خالص درمکانی بیشترباشد،آن جابیشتردلربایی می کند.این روزها وشب ها به خاطراقامتم درشمال ورفتن به مساجدگوناگون شهروروستا گویی به روشنی احساس می کنم که اولا همه ی مسجدها بدون اسنثنادارای ربایش عمومی هستندوازاین جهت درمحله،شهروروستاتک اندوثانیا قدرت جذب،تاثیرگزاری معنوی وصفاوپاکی آن هابه صفا ،پاکی،خلوص،ایمان وعمل صالح نمازگزاران بستگی دارد.هرچه نمازگزاران خالص تر،باایمان تروپاک ترباشند،مسجدهای محل رفت وآمدآن ها نبزنورانی تروباصفاترخواهدبود...  

/ 0 نظر / 18 بازدید