خورشید بهاری انقلاب!!

بهارانقلاب ازدل پاییزفسرده وزمستان یخ زده ی طاغوت سربرآوردهٓ ٓهمان سان که سپیده ی آزادی ازدل سیاهی خفقان واختناق سرزده است!چه شیرین گوارا وچشم نوازاست طلوع سپیده ی آزادی پس ازتاریکی آزاردهنده ی سالیان متمادی وسرسبزی وشادابی غنچه هاوشکوفه های بهاری پس از فسردگی وخشکی جانگزای زمین هاوزمینه های بایروکویری!

کسانی که افسردگی ویخ زدگی پاییزوزمستان وسیاهی وتاریکی شب را ندیده اند نمی توانند ازسرسبزی وطراوت بهاری وطلوع فجر لذت ببرندیا زیبایی آن هارا آن گونه که شایسته است درک نمایند.ماکه تاچشم بازکردیم بهار و سپیده ی فجررا دیدیم گرچه درفضای بهاری و در هوای آفتابی باهمه ی جاذبه های خیره کننده اش نفس می کشیم امّا  قدر این آفتاب وبهاررا به اندازه ی کسی که زمستان وشب های طولانی اش رادیده ،نمی دانیم!اگرمی دانستیم که پاییزوزمستان چه برسرموجودات ریزودرشت آورده وچگونه باغ هاودشت های حاصل خیزوآماده رابه بیابان های بی آب وعلف تبدیل کرده،اگرمی فهمیدیم که شب چه به حالِ روزآورده ونبض زندگی اش راازاوگرفته،اهمیّت زندگی جاری امروزورویش های پی درپی جوانه هاوشکوفه های امیدبخش آن رابیشتروبهتردرک می کردیم.ماکه شب وروزازنعمت آفتاب عالم تاب بهره مندیم،شایدآن گونه که شاید،توانایی درک این نعمت بزرگ رانداشته باشیم.حال که نمی توانیم بهاروخورشیدراباتمام وجوددرک کنیم،لااقل منکرسرسبزی ونورافشانی خیره کننده ی آن ها نباشیم!

امروزبهاروخورشید انقلاب،سرسبزتر،پرفروغ ترودیدنی تراست!!

/ 0 نظر / 27 بازدید