چشمه های اقیانوسی

کسی هست که ازدریاخوشش نیاید؟اقیانوس رادوست نداشته باشد؟ازباران بدش بیاید؟سبزه،گل،جنگل،کوه ورودودشت رانپسندد؟شایداگزذائقه ی طبیعی انسان دچاراختلال شده باشد،ازچنین چیزهایی که محکوم به دوست داشتن هستند،نه تنها خوشش نیایدکه بدش هم بیاید.بااین همه  اگرکسی یکی ازاین زیبایی هارانپسندد،کسی نمی توانداوراسرزنش کند!کسی شایدازدریاخوشش نیایداماجنگل رادوست داشته باشد،آن دیگری جنگل رانمی پسنددولی عاشق باران است و... گرچه شایدهرکدام ازاین جاذبه های طبیعی در نوع خود  بی  نظیر  باشند   اما   هر   کسی  بر  حسب   درجه ی   زیبا  پسندی اش،متمایل به یکی ازاین زیبایی هامی شود.جای شگفتی آن جاست که یک پدیده ی تک  وبی لنگه وپرجاذبه ای درهستی باشدکه موردتوجه وعلاقه مندی عده ای ازانسان ها واقع نشود!!ااین جاست که بایدبه تک بودن آن پدیده شک کردیابه بی ذوق وسلیقه شدن بیننده!

درعالم انسانی ولاتروبالاترازمعصوم (ع)نیامده ونمی آید،اگرانسان ها مجذوب وشیفته ی این گوهرهای یکتا نشوند،بدون شک بایدبه بینش انسانی خودتردیدنمایند!چه طورممکن است انسانی نتواندبین گل محمدی وگل گاوزبان فرق بگذارد؟همه حتی کسانی که رودخانه ی وجودشان راازآب گل آلودپرکرده اند،بازهم عاشق آب زلال چشمه ها هستند!کاش همه ی آدم ها وقتی به اقیانوسی ترین صفات انسانی می رسیدند،تشنگی امانشان رامی برید!کاش قدرمرواریدهای درخشانی چون حضرت معصومه(س)رابیشتر می دانستیم!

/ 1 نظر / 19 بازدید
ستاره

اگر نبودن ،دنیای بدون اونا معنایی نداشت زیبایی به وجود آمد تا شایسته زیبایان شود این دنیا [گل]