خطر عقیم سازی اندیشه !

اندیشه در هر زمان و زمینه ای تو لید نمی شود و رشد نمی کند. باید عوامل تولید ورشد اندیشه در زمان ومکان مناسب فراهم شود تا گل اندیشه ازمزرعه ی جان و دل سر بر آورد و شکوفه دهد . یکی از بستر های لازم جهت تولید و رشدفکر ؛ ترویج علوم انسانی و حفظ جایگاه آن علوم در مراکز آموزشی عمومی است . آموزش و پرورش مهم ترین مرکز رسمی باروری تفکر با ایجاد فضای مناسب برای سوق دادن انگیزه ها و اهداف بلند به سمت علوم انسانی است . با وجود این که در سند راهبردی این نهادعلمی ، توجه ببسیار زیاد به گرایش های علوم انسانی شده است اما آن چه عملا در سطوح گوناگون آ موزشی به ویژه متوسطه دیده می شود ، غیر از آن نگاه مثبت و ایده آل است .
اکنون در دبیرستان های خاص گرایش به رشته های علوم انسانی بسیار ضعیف تر از آن است که به تشکیل رشته ی علوم انسانی در کنار رشته های پر طرفدار ریاضی و تجربی بینجامد! بدتر از این واقعیت تلخ ، آن است که گه گاه وجود درس هایی چون ادبیات ، تاریخ ،جغرافیا و...به عنوان سد راهی در تعمق بیشترمتون درس های پایه ای مثل ریاضی وفیزیک انگاشته می شود. این نگرش منفی به شدت در این دبیرستان ها رو به گسترش است وادامه ی آن بدون شک فضای عمومی اندیشه را در سال های آینده با مشکل روبرو می سازد .به نظر می رسد برای بازسازی ذهنیت های دانش آموزان وتشریح جایگاه بلند مباحث علوم ا نسانی ، همه ی بر نامه ریزان کلان آموزشی ، مدیرا ن ومعلمان باید نقش سازنده ایفانمایند چراکه اندیشه متعلق به همه است .

/ 0 نظر / 17 بازدید