موج بلند مشت ها !

ایران کشور موج خیز و طوفانی است . تنها مردان دریا و اقیانوس او را می شناسند . کسانی که مفهوم طوفان ، موج، اقیانوس ودریا را خوب فهمیده باشند . دریا ی بی موج وتلاطم دریا نیست؛آبی است راکد وافتاده درچالکی!دریا همیشه موج بر نمی دارد اما اگر موجی شود، ساحلی باقی نمی گذارد.با یدازموج دریا ترسید، باید از تلاطم پرهیبتش حساب برد. موج و خروش دریا از خشم طوفانی اش حکایت می کند، خشمی که برخاسته از غیرت درون اوست . دریا زمانی که غیرتش به جوش می آید طوفانی می شود و امواج بلندش را به رخ ساحل می کشد.

ایران  کشوری  جوشنده و توفنده است ، هرگز خیال رکود و  سستی به  خود  راه نداده و دلش را به ساحل خوش نکرده، گرچه همیشه  ساحل  امنی  برای  دریا  باوران  بی ساحل بوده است . ایران  وقتی  موجش  سنگین می شود که اوجش رنگین باشد! ساحل نشینان پر ادعا  همواره از طوفان دریا یی و دریای  طوفانی می ترسند ؛ از موجش ،از غرش  و خروشش. ایران موجش را همیشه بلند نمی کند و  بر سر ساحل نمی کوبد.  ایران  مشت  موجش  را  تنها  زمانی که طوفانی اش کنند ، بر سر  ساحل اندیشان بی حاصل ، بلند ومحکم می کوبد.فردا بلندای این موج دیدنی است !

/ 0 نظر / 17 بازدید