انعطاف هنرمندانه!

هنرمندی در همه  جا و همه  چیز خوب  است  و  جواب   می  دهد حتی  در  سیاست  که برخی ها  آن  را        مساوی  با  خشونت   می دانند.بعضی هافکرمی کنندسیاست،عرصه مطالبات جدی داخلی وخارجی است وهیچ گونه انعطافی رابرنمی تابددرحالی که این نوع نگاه باواقعیت انسانی حداقل درحوزه ی اسلامی اصیلش فاصله ی زیادی دارد.کسی نبایدفکرکندکه باورودانعطاف درسیاست خارجی،فاتحه ی خواسته ها ی اصلی نظام خوانده شده است!بله اگرانعطاف رابه معنی"باج دادن"و"واکنش نشان دادن"و"دست ازاصول مسلم برداشتن "معناکنیم،بایدمنتظرفاتحه خوانی بودولی هرگزانعطاف مثبت به چنین معنایی  نیست. انعطاف  مثبت  اگرباهنرمندی صورت پذیرد،همه ی ویژگی های یک سیاست برتررادرخودخواهدداشت.همان چیزی که مقام معظم رهبری دردیداراخیرنمایندگان مجلس خبرگان باایشان،به نوعی ازآن به خوبی یاد کردندودولت رادراین رویکردتشویق نمودند.

اگردرطول دوران سی وچندساله ی پس ازپیروزی انقلاب،به تناسب شرایط موجود،انعطاف های هنرمندانه صورت نمی گرفت،معلوم نبوددستاوردهای مثبت امروزراداشتیم یانه!بخشی ازموفقیت حضرت رسول(ص)دربرپایی حکومت  اسلامی  وگسترش روزافزون آن درجهان بی شک مرهون انعطاف هوشمندانه وهنرمندانه بود؛نمونه بارزآن رادرجریان فتح مکه می بینیم!درهنرمندی،زیرکی وهوشمندی نهفته است،بنابراین لازم نیست درترکیب"انعطاف هنرمندانه"قیدهای دیگری برای کامل شدن مقصوداضافه شود.تاحال کسی ازهنرمندی درهیچ عرصه ای زیان ندیده است،ازاین جهت خیال کسانی که به گمان خودنگران برخی ازسیاست های خارجی دولت هستند،جمع باشد!

/ 0 نظر / 17 بازدید